Rąstinių namų standartai

Norėtume informuoti visuomenę, kad 2005 metais įkurtos Rąstinių namų gamintojų asociacijos nariai, tiesiogei dalyvavo standartų kurime ir buvo pavedę, asociacijos vadovybei, standartus įteisinti Lietuvos standartizacijos departamente. Tačiau,  suklaidinti nariai ir Lietuvos gyventojai, bei  melagingai informuojant apie jų butinybę, standartai nebuvo įteisinti. Tokiu būdu, tam tikri projektavimo, gamybos ir statybos reikalavimai, liko tik nesukonkretintomis vidinėmis taisyklėmis.  

Kaip žinia, vienos organizacijos vidinės taisyklės, negali įpareigoti, kitų įmonių užsiimančių rąstinių namų verslu jų laikytis ir kas svarbiausia neįpareigoja, rinkai pristatyti, kokybiškus rąstinius pastatus.

Informuojame, kad pavadinimą pakeitusios asociacijos, internetinėje svetainėje, informacija apie standartus, yra melaginga.

Standartas “Rąstinės pastatų dalys. Techniniai reikalavimai” neegzistuoja. Jokio teisės akto nėra.

Siekdami ištaisyti šią klaidą, "Rąstinių namų gamintojų asociacija" atnaujino  standarto įteisinimą valstybiniu lygiu, pateikiant “Lietuvos Standartizacijos Departamentui”  pakartotinai.

Buvome įsirikinę, kad “Rąstinių pastatų projektavimo ir statybos, Techniniai reikalavimai” turi būti ruošiami ir svarstomi “Standartizacijos Departamento” vienoje iš Technikos komitetų darbo grupių.

Po keletos metų bendradarbiavimo su Lietuvos Standartizacijos Departamento TK-17 “Mediena”, buvo suprasta, kad “Tecninių reikalavimų, taisyklių” įteisinimas šioje institucijoje, neišspręs globalesnių problemų. Todėl buvo kreipiamasi, susirašinėjama su kitom Valstybinėm institucijom, dėl galimybės rengti statybos techninį reglamentą išskirtinai rąstiniams namams. Gaudavome atsakymus, kad tokio tipo pastatams galioja visi bendrieji reikalavimai, kad rengiant rąstinių pastatų projektus reikėtų vadovautis statybos techniniu reglamentu nuo 2005 metų “Medinių konstrukcijų projektavimas”. Buvo kalbama apie Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, “Medienos gaminiai, konstrukcijos ir jų elementai” Buvo minimi kiti standartai “Apvalioji ir pjautinė mediena. Akcentuojama į ETAG - 012 “Rąstinių pastatų komplektai” , turinio dalis.

Tačiau, nei viename aukščiau išvardinatme dokumente, ar tai būtų STR-ai ar kitos Europos rekomendacijos, nėra konkrečiai aprašoma apie tai ko siekia, sąžiningai, tvarkingai ir kas svarbiausia kokybiškai dirbančios įmonės. Kas daug metų neduoda ramybės daugumai Lietuvos žmonių pradedančių, statančių ir jau pasistačiusių “Rąstinius pastatus”. Kyla daugybė teisminių ginčų interpretuojant vieną ar kitą techninį sprendimą. Akyvaizdus tokių (rąstinių) pastatų savininkų pasipiktinimas, kad negali surasti konkrečių taisyklių, kaip turi būti pastatyti rąstiniai namai. Projektuotojas šneka vieną, rangovas kitą, o pats užsakovas ieško informacijos internete, bei vadovaujasi ką šneka ir kaip aptarinėja visuomenė.

Todėl Lietuvos “Rąstinių namų gamintojų asociacija” kartu su Lietuvoje dirbančiomis įmonėmis, taip pat su architektais, konstruktoriais, ekspertais yra surašiusi tuos “Techninių reikalavimų, taisyklių” punktus, kuriuose negalima būtų dviprasmiškai interpretuoti, kurių negalima būtų kvestionuoti ir kuriais būtų vadovaujamasi projektavimo statdijoje. Tai išskirtinai, vieno iš, Statybos Techninio reglamento papildymas. Šios nuostatos nėra tik vienos verslo grupės ar suinteresuotos pusės, reikalavimai. Tai konkrečios ir esminės apibrėžtys tinkamam rąstinių pastatų projektavimui, statybai ir eksploatacijai. Visom suinterresuotom pusėm.

Norėtume pabrėžti, kad kol kas, tik asocijuotos narės, su asociacija, pasirašiusios, griežtos atsakomybės reikalaujančią sutartį, stengiasi atsižvelgti bei pritaikyti visus reikalavimus ruošiant projektą bei statant kokybišką rąstinį pastatą. Pati asociacija atlieka ir konsultanto ir inspektoriaus vaidmenį. Pirmoje stadijoje t.y. kai Užsakovas Gamintojui pateikia savo projektą arba Gamintojas Užsakovo prašymu paruošią rąstinio pastato projektą, ir to pasekoje yra pasirašoma gamybos/rangos sutartis, tada į darbą įsitraukia asociacija, peržiūrėdama projektinę dokumentaciją ir pareikšdama savo pastabas bei patardama atkreipti dėmesį į griežtas, tik asocijuotiems nariams prieinamas taisykles, jeigu to reikalauja situacija. Tokiu būdu sustiprinamas pasitikėjimas pasirinktu gamintoju, statytoju. Atliekama kelių pakopų patikrą ruošiantis gamybos ir statybos procesui. Tik asociacijos narys turi konkrečius mazgų brėžinius, kurie privalomi ruošiant projektą. O vėliau  bus taikomi statybų metu. Nors, kol kas, nėra valstybiniu lygiu įteisinto reglamento, asociacijos nariai, be išlygų, vadovaujasi ir ateityje vadovausis konkrečiais reikalavimais bei taisyklėmis, iki jų pripažinimo. Manome, kad ir visos kitos rąstinių namų gamybos/statybos įmonės, supras tokio standarto būtinybe ir prisijungs prie "Rąstinių namų gamintojų asociacijos", pritardami tik kokybiškų namų projektavimui ir statybai.

Asociacijos nariai, žinodami tam tikras taisykles/reikalavimus, sugeba pastatyti ne tik gražius, jaukius, medžiu kvepiančius namus, bet ir atsižvelgia į pastato proporcijas, eksterjerą, o kas svarbiausia į techninius reikalavimus. 

 

Rąstinių namų standartas titulinis